Print header

Pravno varstvo

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 60/2017 dne 27. 10. 2017, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN-B).

ZPVPJN-B se začne uporabljati dne 26. 11. 2017.

Vse določbe, povezane s portalom e-Revizija in informatiziranem poteku predrevizijskega in revizijskega postopka se začnejo uporabljati šele 29. 12. 2019. Do takrat poteka postopek na enak način kot doslej.

S tem v zvezi posebej pojasnjujemo, da je potrebno določbe tretjega odstavka 13. člena ZPVPJN-B (oz. 17. člena zakona), četrtega odstavka 14. člena ZPVPJN-B (oz. 19. člena zakona), drugega odstavka 15. člena ZPVPJN-B (oz. 20. člena zakona) in 17. člena ZPVPJN-B (oz. 24. člena zakona) brati skupaj s prehodno določbo šestega odstavka 44. člena ZPVPJN-B.  

Navedeno pomeni, da se do vzpostavitve portala e-Revizija, v vseh primerih, kjer ZPVPJN-B določa, da se informacija objavi na portalu javnih naročil, upošteva 44. člen ZPVPJN-B ter naročnik v teh primerih to informacijo posreduje vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo.

Do uporabe portala e-Revizija se tudi zahtevki za revizijo in pritožbe vlagajo na enak način kot doslej, enako kot doslej pa poteka tudi vročanje in pošiljanje pisanj.

Pojasnjujemo tudi, da so spremembe 5. člena in drugega odstavka 14. člena, v povezavi z novim 16.a členom in spremembami prvih odstavkov 26. in 31. člena predvsem nomotehnične narave. Del 5. člena je prestavljen v 16.a člen, del črtanega drugega odstavka 14. člena pa je postal vsebina 16. člena. Namreč predhodno opozorilo na kršitev naročniku na portalu javnih naročil ni stvar aktivne legitimacije, temveč presoje dopustnosti zahtevka za revizijo, ostale omenjene spremembe so procesne narave.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo

a)    Na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) - ni razlikovanja glede na vrsto postopka:

- zahtevek za revizijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe;
- kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po poteku roka za prejem ponudb vložitev zahtevka za revizijo ni dopustna, razen, če je določen rok za prejem ponudb manj kot 10 delovnih dni.

b)    Na odločitev o oddaji javnega naročila:

Ni sprememb. Pri NMV je rok za vložitev 5 delovnih dni, pri ostalih postopkih 8 delovnih dni.

Takse

a)    na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) – ni razlikovanja na blago/storitev/gradenj:

- 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti (ZJN-3) ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (ZJNPOV);
- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

b)    na odločitev o javnem naročilu:

- 2% od cene najugodnejše dopustne / popolne ponudbe (z DDV), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov, če gre za odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo,
- 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi,
- 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja.
- 1.000 eurov, če gre za odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb,
- 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

Kadar takse ni mogoče odmeriti  -  znaša taksa 1.000 eurov.

Direktorat za javno naročanje bo v kratkem zagotovil obširnejša pojasnila ZPVPJN-B in prenovil zavihek Pravno varstvo na svoji spletni strani.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ureditev pravnega varstva zoper kršitve pri oddaji javnih naročil

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) ureja pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja in pri izvajanju javnih naročil. Poteka v:

 • predrevizijskem postopku pred naročnikom in

 • revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: DKOM).

 

Za najhujše kršitve javnonaročniške zakonodaje je pravno varstvo zagotovljeno tudi v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, in sicer na podlagi tožbe za ugotavljanje ničnosti pogodbe. V skladu z Obligacijskim zakonikom in ZPVPJN lahko ponudniki, oškodovani zaradi nezakonitega ravnanja naročnika v postopku javnega naročanja, v sodnem postopku pred krajevno oziroma stvarno pristojnim sodiščem uveljavljajo tudi povračilo škode.

 

Pravno varstvo v predrevizijskem in revizijskem postopku se uveljavlja z vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku, v primeru sodnega postopka pa z vložitvijo tožbe pri pristojnem sodišču.

 

Dopustnost pravnega varstva ureja ZPVPJN v 5. členu. Z uveljavitvijo novele ZPVPJN-A se z namenom povečanja učinkovitosti javnega naročanja pravno varstvo omogoča zgolj zoper tista ravnanja naročnika, ki pomenijo tako kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila. Presoja bistvenosti kršitev se opravi po prestanem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo, in sicer skupaj s presojo utemeljenosti očitanih kršitev. Z ureditvijo pravnega varstva zgolj zoper kršitve, ki bistveno vplivajo ali bi lahko bistveno vplivale na oddajo javnega naročila, se preprečuje neutemeljeno zavlačevanje postopkov javnega naročanja. Namen pravnega varstva namreč ni zagotoviti, da naročnik odpravi vse morebitne napake v postopku javnega naročanja, temveč da ponudnikove možnosti za pridobitev javnega naročila niso okrnjene na račun nepravilnega ravnanja naročnika, ki bistveno vpliva na oddajo naročila. Da bi se morebitne nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila odpravile čim hitreje – predvidoma še pred formalnim postopkom pravnega varstva, ZPVPJN-A potencialne ponudnike zavezuje, da pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo, naročnika preko portala javnih naročil (rubrika »Pošiljanje vprašanja naročniku«) opozorijo na morebitne nepravilnosti. Če ponudnik takšnega opozorila ne poda, se mu v predrevizijskem in revizijskem postopku ne prizna aktivna legitimacija.

 

Aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo se prizna:

 • osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter

 • zagovornikom javnega interesa, opredeljenim v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

 

Za razliko od ureditve pravnega varstva po Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo in 43/11) se od uveljavitve ZPVPJN dalje roki v predrevizijskem in revizijskem postopku štejejo v delovnih dneh. Rok za vložitev zahtevka za revizijo je praviloma osem delovnih dni od seznanitve z domnevno kršitvijo. Natančneje ga določa 25. člen ZPVPJN.

 

Zahtevek za revizijo mora v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZPVPJN vsebovati:

 1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

 2. ime naročnika,

 3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

 4. predmet javnega naročila,

 5. očitane kršitve,

 6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

 7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

 8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

 

ZPVPJN v drugem odstavku 15. člena določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Če zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse ali če ni plačana ustrezna taksa, naročnik zahtevek za revizijo zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

 

Kadar zahtevek za revizijo ne prestane predhodnega preizkusa iz 26. člena ZPVPJN, naročnik zahtevek za revizijo zavrže. V nasprotnem primeru naročnik očitke iz zahtevka za revizijo obravnava vsebinsko in zahtevek za revizijo zavrne ali mu ugodi. Kadar naročnik zahtevku za revizijo ugodi, hkrati delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev, upoštevaje pri tem naravo kršitve in trenutno fazo postopka javnega naročanja. Predhodni preizkus zahtevka za revizijo mora naročnik izvesti v treh delovnih dneh, odločitev o zahtevku za revizijo pa mora sprejeti v osmih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo oziroma v osmih dneh od poteka roka, ki ga ima za izjasnitev glede zahtevka za revizijo izbrani ponudnik. V skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZPVPJN se namreč postopkov pravnega varstva lahko udeležuje tudi izbrani ponudnik.

 

V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrne, se postopek pravnega varstva avtomatično nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, vlagatelj pa lahko v skladu z 18. členom ZPVPJN svoj zahtevek umakne.

 

V primeru umika zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitev Državne revizijske komisije o tem zahtevku, je vlagatelj upravičen do povračila polovice plačane takse.

 

Pritožba je dopustna zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ali zoper njegovo odločitev o stroških v predrevizijskem postopku. Postopek pritožbe ureja šesto poglavje ZPVPJN.

 

Uveljavljanje ničnosti natančneje ureja peto poglavje ZPVPJN.

 

 

Taksa za predrevizijski in revizijski postopek

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN, pri čemer določa izjemo od ureditve takse za predrevizijski in revizijski postopek 74. člen Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1617)

 

Višina takse za predrevizijski in revizijski postopek za posamezne okoliščine, v katerih se vlaga zahtevek za revizijo, glede na ZPVPJN in ZIPRS1617:

1.Zahtevek za revizijo se nanaša na objavo obvestila o javnem naročilu, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma razpisno dokumentacijo:

  1. postopek naročila male vrednosti (ZJN-3) ali postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (ZJNPOV):

 •   1.500 EUR za javno naročilo blaga ali storitev;
 •   2.500 EUR za javno naročilo gradenj;

 2. drug postopek javnega naročanja (odprti postopek (ZJN-3), omejeni postopek (ZJN-3), postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (ZJNPOV), konkurenčni dialog (ZJN-3, ZJNPOV), partnerstvo za inovacije (ZJN-3), konkurenčni postopek s pogajanji (ZJN-3), postopek s pogajanji z objavo (ZJN-3), postopek s pogajanji po predhodni objavi (ZJNPOV), postopek s pogajanji brez predhodne objave (ZJN-3, ZJNPOV):

 •   3.500 EUR za javno naročilo blaga ali storitev;
 •   7.000 EUR za javno naročilo gradenj;


 2.Zahtevek za revizijo se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila v postopku naročila male vrednosti (ZJN-3), postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (ZJNPOV), odprtem postopku (ZJN-3), omejenem postopku (ZJN-3), postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (ZJNPOV), konkurenčnem dialogu (ZJN-3, ZJNPOV), partnerstvu za inovacije (ZJN-3), konkurenčnem postopku s pogajanji (ZJN-3), postopku s pogajanji z objavo (ZJN-3), postopku s pogajanji po predhodni objavi (ZJNPOV), postopku s pogajanji brez predhodne objave (ZJN-3, ZJNPOV):

 •  2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe (z DDV) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in  ne več kot 25.000 EUR;

 
3.Zahtevek za revizijo se nanaša na druge primere (npr. na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, odločitev o izločitvi vseh ponudb,  projektni natečaj, oddajo posameznega javnega naročila na podlagi okvirnega sporazuma, oddajo posameznega javnega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu, socialne in druge posebne storitve ali storitve iz Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B):

 •   1.000 EUR.

Podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek:

Transakcijski račun:      SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri:                     Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA:              BSLJSI2X

IBAN:                           SI56011001000358802

Referenca:                   11     16110-7111290-XXXXXXLL

 

 

Navodilo za sestavo reference (sklica):

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

 

Primer reference za postopek javnega naročanja ali projektni natečaj, v katerem je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju:

 • Številka objave: JN 003177/2016-B01

 • Sklic: 16110-7111290-00317716

 

Primera reference za postopek s pogajanji brez predhodne objave ali drug postopek javnega naročanja, v katerem ni bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu:

Primer 1:

 • Oznaka javnega naročila, ki jo za potrebe lastne evidence določi naročnik: 430-120/2016

 • Sklic: 16110-7111290-00012016

Primer 2:

 • Oznaka javnega naročila, ki jo za potrebe lastne evidence določi naročnik: JN 58/2011-AK

 • Sklic: 16110-7111290-00005811

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Odpri/zapri