Print header

Zeleno JN

Akcijski načrt za zeleno javno naročanje

Vlada Republike Slovenije je dne 21.5.2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009 – 2012, ki sledi smernicam in pričakovanjem Evropske komisije v zvezi z naročanjem okolju prijaznega blaga, storitev in gradenj - t.j. da se do leta 2010 kar 50% javnih naročil odda z uporabo meril in pogojev za zelena javna naročila.Ključni cilj Akcijskega načrta za zelena javna naročila je zmanjšati vpliv javnega sektorja na okolje s pomočjo vključevanja okoljskih meril v javno naročanje, in sicer v razpisne pogoje, merila, tehnične specifikacije in pogodbe. Pri doseganju ciljev bo uporabljen postopen pristop, ki bo upošteval ozaveščenost zavezancev za javno naročanje in razvitost trga z okoljsko manj obremenjujočimi izdelki in storitvami na slovenskem trgu.

 Vlada RS je na 84. redni seji dne 27.5.2010 sprejela Poročilo o izvajanju ukrepov in doseganju ciljev na področju zelenega javnega naročanja v obdobju junij 2009 -  marec 2010, iz katerega izhaja, da je bilo v letu 2009 oddanih 415 zelenih javnih naročil v skupni vrednosti 246,32 mio EUR. Delež zelenega javnega naročanja tako znaša 8,89 % vrednosti vseh javnih naročil oz. 8,71 % vseh postopkov javnega naročanja, vključno s posameznimi naročili, oddanimi na podlagi okvirnih sporazumov.

Uredba o zelenem javnem naročanju

Vlada Republike Slovenije je dne 8. 12. 2011 izdala Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list št. 102/11), ki se začne uporabljati 14. 3. 2012. Uredba določa:
–    minimalne obvezne okoljske zahteve (t. i. temeljne okoljske zahteve),
–    priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov (t. i. dodatne okoljske zahteve),
–    način vključevanja okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja in
–    način dokazovanja, da ponudnik oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjuje okoljske zahteve.

Okoljske zahteve se vključijo v:
–    opis predmeta javnega naročanja,
–    tehnične specifikacije,
–    pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika,
–    merila za izbor najugodnejše ponudbe in
–    pogodbena določila.

Uredba določa okoljske zahteve za 11 skupin izdelkov in storitev:
–    električno energijo (priloga 1),
–    živila in gostinske storitve (priloga 2),
–    pisarniški papir in higienske papirnate proizvode (priloga 3),
–    elektronsko pisarniško opremo (računalniki, zasloni, tiskalniki, optični čitalniki, faksi, kopirni stroji) (priloga 4),
–    tv (priloga 5),
–    hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, klimatske naprave (priloga 6),
–    stavbe, vključno s projektiranjem, gradnjo, rednim in investicijskim vzdrževanjem stavb ter vgradnjo in montažo posameznih naprav in proizvodov v stavbi, (priloga 7),
–    pohištvo (priloga 8),
–    čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila (priloga 9),
–    osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza (priloga 10) in
–    pnevmatike (priloga 11).
Zasnovana je tako, da bo v prihodnje okoljske zahteve s spremembami in dopolnitvami uredbe mogoče zaostriti ali dodati okoljske zahteve za nove skupine predmetov javnega naročanja.

Upoštevaje razvitost slovenskega trga z okoljsko sprejemljivejšimi izdelki in storitvami ter ozaveščenost, kapacitete in usposobljenost javnih naročnikov, uredba do 31. 12. 2012 določa prehodno obdobje za javne sklade, javne agencije, javne zavode, javne gospodarske zavode, javna podjetja in druge osebe, ki se v skladu z javnonaročniško zakonodajo štejejo za osebe javnega prava. V tem obdobju bodo morali ti javni naročniki temeljne okoljske zahteve vključevati le med merila za izbor najugodnejše ponudbe, kar za ponudnika predstavlja možnost, da dobi njegova ponudba zaradi boljših okoljskih lastnosti pri ocenjevanju in primerjavi z drugimi ponudbami dodatne točke. Ostali naročniki, to so organi Republike Slovenije in občine, bodo morali že od začetka uporabe uredbe okoljske zahteve vključevati tako med merila za izbor najugodnejše ponudbe kot med zahteve (tehnične specifikacije, pogoji za ugotavljanje sposobnosti, pogodbena določila). Za potrebe prehodnega obdobja določa uredba okoljske zahteve v prilogi 12.

Glede na nerazvitost ponudbe slovenskih ekoloških živil, določa uredba tudi prehodno obdobje za zeleno javno naročanje živil in gostinskih storitev. Do 31. 12. 2013 bodo morali javni naročniki naročati vsaj 5% ekoloških živil oziroma, upoštevaje splošno prehodno obdobje do 31. 12. 2012, ponudbam z ekološkimi živili dodeliti dodatne točke v okviru meril za izbor najugodnejše ponudbe. Od 1. 1. 2014 dalje pa bodo morali naročniki kot obvezen minimalen delež ekoloških živili upoštevati 10 % delež. 

Izobraževanje in usposabljanje o zelenem javnem naročanju

Pomemben ukrep Akcijskega načrta je tudi predstavitev vsebine, ciljev in ukrepov Akcijskega načrta za zeleno javno naročanja in ozaveščanje naročnikov in ponudnikov o možnostih vključevanje okoljskih vidikov v javno naročanje. V ta namen je bilo za različne interesne skupine organiziranih več predstavitev oz. seminarjev. Pomemben dogodek, na katerem je bil vzpostavljen dialog med javnim sektorjem in gospodarstvom, je bila Konferenca o zelenem javnem naročanju, ki so jo dne 4. 2. 2010 organizirali Služba vlade za razvoj in evropske zadeve, Evropska komisija, ILO, GZS in Švedsko veleposlaništvo. 

Aktualni dogodki s tega področja:

12.4.2106

Vabilo: Problemska konferenca o naročanju ekoloških živil

16. 5. 2012

Predstavitev: Zeleno javno naročanje v praksi

 

Predstavitev AJN in MF

Koristne informacije in priročniki o zelenem javnem naročanju

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Evropska komisija pripravila Priročnik za zeleno javno naročanje (GPP Training Toolkit), ki vključuje smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, predstavitev določb javnonaročniške zakonodaje, ki omogočajo oziroma se nanašajo na zeleno javno naročanje, ter okoljske kriterije za več skupin izdelkov in storitev. Evropski okoljski kriteriji za zeleno javno naročanje so dostopni na http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm, in sicer za:

1. pisarniški papir,

2. čistila in storitve čiščenja,

3. elektronsko pisarniško opremo,

4. gradnje,

5. osebna, tovorna in transportna vozila ter tovornjake za odvoz smeti in z njimi povezane transportne storitve,

6. pohištvo,

7. električno energijo,

8. živila in gostinske storitve,

9. tekstil,

10. vrtnarske izdelke in storitve,

11. okna, zastekljena vrata in strešna okna,

12. toplotno izolacijo,

13. talne obloge,

14. stenske obloge,

15. kogeneracijske tehnologije – soproizvodnja toplote in električne energije,

16. gradnjo cest in prometne znake,

17. javno razsvetljavo in prometno signalizacijo,

18. mobilno telefonijo,

19. notranjo razsvetljavo. 

Koristen pripomoček za zeleno javno naročanje je tudi priročnik Evropske komisije Kupujte zeleno. Od decembra 2011 je na voljo posodobljena različica tega priročnika, vendar le v angleškem jeziku http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm

Evropska komisija je vzpostavila tudi t.i. GPP Helpdesk, kjer lahko tako naročniki kot ponudniki dobijo relevantne informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem okoljskih vidikov v javno naročanje.

Kontaktni podatki za GPP Helpdesk 

e-pošta:

gpp(at)biois.com

telefon:

+ 331 53 90 11 75

naslov:

GPP Helpdesk
c/o BIO Intelligence Service
20-22 Villa Deshayes
75014 Paris, France

Inštitut za trajnostni razvoj je izdal Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil, ki so namenjena predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnim naročanjem živil.

Stališča ministrstva glede zelenih javnih naročil:

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – označevanje nevarnih kemikalij (7. 7. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – dokazila pri zelenem javnem naročanju čistil (20. 2. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – predložitev lastne izjave v postopku javnega naročanja, dokazil pa pri izvedbi naročila (23. 10. 2012)

Stališče – tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – naročanje živil iz shem kakovosti (23. 10. 2012)


Razvoj in nadgradnja evropskih okoljskih kriterijev za zeleno javno naročanje

Vključevanje okoljskih vidikov v javno naročanje postaja vse bolj aktualno v evropskem prostoru. Z namenom spodbujanja zelenega javnega naročanja in poenotenja okoljskih kriterijev za zeleno javno naročanje pripravlja Evropska komisija okoljske kriterije za posamezne skupine izdelkov in storitev oziroma revidira že obstoječe kriterije. 

Okoljski kriteriji za zeleno javno naročanje morajo biti oblikovani na transparenten način, temeljiti morajo na objektivnih in znanstveno potrjenih ugotovitvah, biti morajo jasni in preverljivi ter ne smejo omejevati oziroma izkrivljati konkurence. V razvoj in posodobitev okoljskih kriterijev se lahko vključijo vsi zainteresirani subjekti (tehnični strokovnjaki, javni naročniki in potencialni ponudniki, okoljevarstveniki in drugi deležniki), in sicer bodisi s podajanjem pisnih pripomb in predlogov na osnutke okoljskih kriterijev, objavljenih s strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_sp.htm, bodisi s sodelovanjem v delovnih skupinah, ki jih za posamezne predmete javnega naročanja praviloma oblikuje Evropska komisija. Okoljski kriteriji za zeleno javno naročanje se praviloma razvijajo skupaj z okoljskimi kriteriji za evropski okoljski znak – ecolabel. Več o postopku razvoja okoljskih kriterijev si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije v razdelku »GPP criteria development process« http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm

V teku je priprava oziroma posodobitev okoljskih kriterijev za zeleno javno naročanje za: 

barve in lake

več informacij: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/paints/

kontakt: Jointe Research Center v Sevilli, Jiannis Stefan Kougoulis, e-pošta: jiannis-stefan.kougoulis(at)ec.europa.eu 

okna in zunanja vrata

več informacij: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/windoors/

kontakt: Jointe Research Center v Sevilli, Alicia Boyano, e-pošta: alicia.boyano(at)ec.europa.eu 

elektronsko medicinsko opremo

več informacij: http://www.msr.se/en/green_procurement/criteria/Ongoing-criteria-work/Medical-devices/

kontakt: Swedish Environmental Management Council, Natalie Tordnell, e-pošta: natalie(at)msr.se


Spodbujanje eko inovacij

Informacije o razpisih, ki jih Evropska komisija objavlja za spodbujanje eko inovacij, je mogoče najti na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm.


Povezave na sorodne strani

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Odpri/zapri